In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze
privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw
persoonsgegevens omgaan.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 januari 2020.


Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Praktijk Salutem IQ, KvK-nummer 76482391
Ieplaan 25, 2951§ CB. ALBLASSERAM
Tel.: 06-12895178
Mail: info@salutemiq.nl

Praktijk Salutem IQ verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die
u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw
persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.


Persoonsgegevens
Praktijk Salutem IQ verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 NAW-gegevens
 Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 Geboortedatum en –plaats
 Geslacht
 Inhoud van communicatie
 IP-adres
 ***


Doeleinden
Praktijk Salutem IQ verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
 Het onderhouden van contact;
 Een goede en efficiënte dienstverlening;
 Het verrichten van administratieve handelingen;
 Verbetering van de dienstverlening;
 Facturering;
 Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 Het voeren van geschillen;

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw
overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Praktijk Salutem IQ hier
gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 De bescherming van haar financiële belangen;
 De verbetering van haar diensten;
 Beveiliging en het beheer van haar systemen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat
afzonderlijk worden gevraagd.


Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Praktijk Salutem IQ persoonsgegevens
uitwisselen. Praktijk Salutem IQ kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik
maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze
systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt.
Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde
doeleinden.


Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Praktijk
Salutem IQ aan een wettelijke verplichting moet voldoen.
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik
wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze
partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de
Europese privacyregelgeving.


Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Praktijk Salutem IQ zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk
voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw
persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te
bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Praktijk Salutem IQ
zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.
Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of
onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Praktijk Salutem IQ
passende beveiligingsmaatregelen genomen.


Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via
cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor
meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.
Uw rechten
U heeft het recht om Praktijk Salutem IQ een verzoek te doen tot inzage van uw
persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een
overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u
verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar
aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere
persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Praktijk Salutem IQ
Ieplaan 25
2951 CB. ALBLASSERDAM
Tel.: 06-12895178
Mail: info@salutemiq.nl
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk
Salutem IQ, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen,
dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.


Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 02-01-2020.
Praktijk Salutem IQ kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd
op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te
raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.