In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij
opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-04-2021.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Praktijk Salutem IQ, KvK-nummer 76482391
Ieplaan 25, 2951§ CB. ALBLASSERAM
Tel.: 06-12895178
Mail: info@salutemiq.nl

Praktijk Salutem IQ verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via
de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het
kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Praktijk Salutem IQ verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Inhoud van communicatie
• IP-adres
• ***

Doeleinden
Praktijk Salutem IQ verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te
kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Praktijk Salutem IQ hier gerechtvaardigde belangen bij heeft.
Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• De verbetering van haar diensten;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.
Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Praktijk Salutem IQ persoonsgegevens uitwisselen. Praktijk

Salutem IQ kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-
leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden

persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de
voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Praktijk Salutem IQ aan een
wettelijke verplichting moet voldoen.

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van
Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield”
gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Praktijk Salutem IQ zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij
in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij
nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken, met een maximum van 20 jaar na de laatste behandeling.
Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Praktijk Salutem IQ zich moet houden aan
wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw
persoonsgegevens. Daarom heeft Praktijk Salutem IQ passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-
adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten
U heeft het recht om Praktijk Salutem IQ een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na
ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit
onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te
schermen.

Ook kunt u verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen
naar:
Praktijk Salutem IQ
Ieplaan 25
2951 CB. ALBLASSERDAM
Tel.: 06-12895178
Mail: info@salutemiq.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Salutem IQ, laat dit dan
vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-04-2021.

Praktijk Salutem IQ kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website
gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft
van wijzigingen.