ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden (AV) van de Praktijk Salutem IQ Praktijk voor Orthomoleculaire
Therapie “Praktijk Salutem IQ” (hierna: Salutem IQ), gevestigd te Alblasserdam en
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76482391. De Algemene
Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.
Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet
geaccepteerd.
Salutem IQ behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te
wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze
duidelijk door Salutem IQ zijn bekendgemaakt.
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de
toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde
rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van
kracht blijven.
Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen
  Salutem IQ en een cliënt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten
  met Salutem IQ, voor de uitvoering waarvan door Salutem IQ derden dienen te
  worden betrokken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
  voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de
  geest van deze algemene voorwaarden.
  Artikel 2. Behandeling
 4. De overeenkomst tussen Salutem IQ en de cliënt wordt aangegaan voor de duur
  van de behandeling.
 5. Salutem IQ zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Salutem IQ rust een
  inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende
  stand der wetenschap.
 6. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn
  voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Salutem IQ worden
  medegedeeld.
 7. Salutem IQ heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
  derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt
  uitdrukkelijk uitgesloten.
 8. Indien door Salutem IQ of door Salutem IQ ingeschakelde derden in het kader van
  de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door
  de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die
  medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

2

 1. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de
  behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet
  annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Salutem IQ
  zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
  Artikel 3. Betaling en incassokosten
 2. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een PIN-transactie, contant,
  tikkie of betaalverzoek, op een door Salutem IQ aan te geven wijze in de valuta
  waarin is gefactureerd. Salutem IQ is gerechtigd om periodiek te factureren.
 3. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
  cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van
  1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
  verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
  moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
  verschuldigde bedrag.
 4. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging
  van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke
  kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan,
  vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 60,00 exclusief
  omzetbelasting.
 5. Indien Salutem IQ echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
  redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de
  werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte
  gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De
  cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
  Artikel 4. Aansprakelijkheid
 6. Salutem IQ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
  Salutem IQ is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of
  onvolledige gegevens. Salutem IQ is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of
  onjuist worden opgevolgd.
 7. Indien Salutem IQ aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
  aansprakelijkheid van Salutem IQ beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn
  verzekeraar in voorkomend geval.
 8. Salutem IQ is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste
  besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. Salutem IQ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling
  van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van
  deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Salutem IQ zal zover
  het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over
  de geadviseerde supplementen, medicijnen.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
  indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Salutem IQ.

3

Artikel 5. Privacy
Salutem IQ zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van
de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand
stellen, behoudens voor zover Salutem IQ daartoe verplicht is of toestemming heeft
verkregen.
Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de
  behandeling.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en
  rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met
  onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
 • de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig
  is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief
  voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige
  geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding recht-
  vaardigen.
 • voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd
  of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen
 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Salutem IQ, zal Salutem
  IQ in overleg met de cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten
  werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is.
  Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Salutem IQ extra kosten met
  zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is
  gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij
  Salutem IQ anders aangeeft.
  Artikel 7. Vrijwaring
  De cliënt vrijwaart Salutem IQ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
  met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan
  andere dan aan Salutem IQ toerekenbaar is. Indien Salutem IQ uit dien hoofde door
  derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Salutem IQ zowel
  buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat
  geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van
  adequate maatregelen, dan is Salutem IQ, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf
  daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Salutem IQ en derden
  daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.
  Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen
 2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Salutem IQ partij is, is uitsluitend het
  Nederlands recht van toepassing.
 3. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de
  wet dwingend anders voorschrijft.
 4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
  hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

4

Artikel 9. Klachten
Orthomoleculair therapeut C. Boutsma-Buizert is via de MBOG aangesloten bij de
Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen. Heeft u klachten over de behandeling
dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of
bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een
klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.